WHITE POLYESTER

white-135
WHITE POLYESTER
 • 132″ Round Polyester Linen
 • 120″ Round Polyester Linen
 • 108″ Round Polyester Linen
 • 90″ Round Polyester Linen
 • 72″ x 120″ Polyester Linen
 • 90″ x 132″ Polyester Linen
 • 90″ x 156″ Polyester Linen
 • 72″ Square Polyester Linen
 • 90″ Square Polyester Linen
 • Table Runner 12″ x 108″
 • Chair Tie 4″ x 108″
 • Napkin